• v.v. Go-Ahead Kampen
 • Voetbalvereniging Go-Ahead Kampen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom is een privacy statement opgesteld. Hierin willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze leden.

  Tevens is in dit statement een foto- en videoprotocol opgenomen.

  Dit privacy statement is geen statisch document en kan zonodig van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie publiceren wij steeds op onze website.

  Wij doen er alles aan om de privacy van haar leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vv Go-Ahead Kampen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in privacy statement;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (denk bijvoorbeeld aan de KNVB en gebruik Sportlink);
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als vv Go-Ahead Kampen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bestuur@goaheadkampen.nl 

  Link naar privacy statement (PDF)

rfwbs-slide